ข้อมูลพื้นฐาน
ประวัติโรงเรียน
พุทธสุภาษิตประจำโรงเรียน
ปรัชญาของโรงเรียน
การศึกษาสร้างปัญญา พัฒนาสังคม
คำขวัญประจำโรงเรียน และข้อมูลทั่วไป
คำขวัญ "รักเรียน รักสะอาด มารยาทดี มีวินัย ใฝ่คุณธรรม"

โรงเรียนอนุบาลวัดอู่ตะเภา  สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชลบุรี เขต 1
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ


ตั้งอยู่ หมู่ที่ 6 (ติดกับวัดอู่ตะเภา)  ตำบลหนองไม้แดง  อำเภอเมืองชลบุรี  จังหวัดชลบุรี 

                    เปิดสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาล 1 ถึงชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 
                               ชั้นอนุบาล 1                    เปิดสอน            1  ห้องเรียน 
                               ชั้นอนุบาล 2 - 3               เปิดสอน ชั้นละ  5  ห้องเรียน

                               ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-3   เปิดสอน ชั้นละ  5  ห้องเรียน
                               ชั้นประถมศึกษาปีที่  4-6  เปิดสอน ชั้นละ  4  ห้องเรียน

                                                                   รวม                   38  ห้องเรียน

                               
มีนักเรียน (ข้อมูล 10 มิ.ย..2560)     1,147  คน