ปฐมวัย

นางสาวจิณฑ์จุฑา พวงมณี นางสาวลัดดาพร จิกจักร์
ครูอัตราจ้าง

นางอุไรรัตน์ สุริยะสิงห์
ครู คศ.3
หัวหน้าปฐมวัย
ครูประจำชั้น อนุบาล 2/1

นางสาวสุธัญญา เมรี
ครู คศ.1
ครูประจำชั้น อนุบาล 2/3

นางสาวปรีชาภรณ์ ดิสริยะกุล
ครูผู้ช่วย
ครูประจำชั้น อนุบาล 2/4

นางสาวบรรจง บุตรชารี
ครู คศ.1
ครูประจำชั้น อนุบาล 3/1

นางสาวดวงฤทัย มาลีหวล
ครู คศ.1
ครูประจำชั้น อนุบาล 3/2

นางสาวปิยพร หาญโกทา
ครูอัตราจ้าง
ครูประจำชั้น อนุบาล 3/3

นางสาวมิ่งสมร ศรีประสิทธิ์
ครู คศ.3
ครูประจำชั้น อนุบาล 3/4

นางสาลินี วรรณโกมล
ครู คศ.2
ครูประจำชั้น อนุบาล 3/5

นางสาวศิรินทิพย์ กุลตังวัฒนา
ครูอัตราจ้าง
ครูประจำชั้น อนุบาล 3/5