กลุ่มสาระฯคณิตศาสตร์

นางสายพิณ เกษมสวัสดิ์
ครู คศ.3
หัวหน้ากลุ่มสาระฯคณิตศาสตร์

นางสาววรรณี หิรัญญากร
ครู คศ.3
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 6/1

นางยมนา พานิชย์
ครู คศ.3
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 3/2

นางสาวมาลินี ทิศกระโทก
ครูผู้ช่วย
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 6/4