กลุ่มสาระฯวิทยาศาสตร์

นางสาวเกษราภรณ์ ถูกธรรม
ครู คศ.1
หัวหน้ากลุ่มสาระฯวิทยาศาสตร์

นางสาวอรทิพย์ โคตะวินนท์
ครู คศ.1
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 6/3

นางสาวบุษบา มุงเพีย
ครู คศ.1
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 1/5

นางสาวศิริมาศ รัตนะ
ครูผู้ช่วย
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 2/3

นางสาวกิตติญา แก้วสว่าง
ครูผู้ช่วย
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 3/4

นางสาวสกาวลักษณ์ สิงห์ชา
ครูผู้ช่วย
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 4/3

นายจิรายุ สีลาที
ครูผู้ช่วย
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 5/5

นายสุพจน์ ไชยลือชา
ครูผู้ช่วย
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 4/5

นางสาวอังศนา ชัยมุงคุณ
ครูอัตราจ้าง
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 1/3

นางสาวผกามาศ บัวจันทร์
ครูอัตราจ้าง
ครูประจำชั้น อนุบาล 3/5