กลุ่มสาระฯสังคมศึกษาฯ

นายไพศาล เจริญสุข

หัวหน้ากลุ่มสาระฯสังคมศึกษาฯ

นางสาวนภาวรรณ สากร
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 3/1

นางสาวภูริชญา เกีรติบุญญาฤทธิ์
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 5/3

นายธีระนันท์ เนื่องจำนงค์
ครูอัตราจ้าง

นางสาวศุภรดา พวงพุ่ม
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 5/4