กลุ่มสาระฯการงานอาชีพฯ

นางสาวกรรนิกร ห่อคำ
ครู คศ.1
หัวหน้ากลุ่มสาระฯการงานอาชีพฯ

นางกนิษฐา ตั้งศิริกุล
ครู คศ.1

นายคฑาวุธ ไชยคีรี
ครูผู้ช่วย
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 4/2

นายธีรเดช ร้อยศรี
ครูผู้ช่วย

นางสาวสุรีพร สมทิพย์
ครูผู้ช่วย

นายศึกษา ภูหนองโอง
ครูผู้ช่วย

นางสาวศุภาวี ศรชูชีพ
ครูผู้ช่วย